Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN " Ngày pháp luật" Việt Nam

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
PHÒNG TƯ PHÁP


Số:        /BC-TP
   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


   Thạch Hà, ngày      tháng      năm 2011BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện "Ngày pháp luật"           Thực hiện Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2010 của UBND Hà Tĩnh, UBND huyện Thạch Hà đã ban hành kế hoạch thực hiện "Ngày pháp luật" tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Qua 02 tháng triển khai thí điểm tại 03 đơn vị:  cơ quan UBND huyện, Trường PTTH Lý Tự Trọng và UBND xã Phù Việt.
          I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
          1. Công tác tham mưu: 
          Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nên ngày từ đầu UBND huyện ban hành Quyết định triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" trên địa bàn, đồng thời  triển khai thí điểm cụ thể, chi tiết.
          Sau khi được giao nhiệm vụ theo dõi quá trình thực hiện, Phòng Tư pháp đã tích cực chuẩn bị nội dung, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai. Hàng tháng trực tiếp xuống  cơ sở để kiểm tra, đôn đốc cũng như hỗ trợ các đơn vị. 
          2. Kết quả cụ thể:
          Các đơn vị đã quan tâm đúng mức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước đưa công tác TTPL đi vào nề nếp, có hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân về ý thức chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
          Trong 02 tháng triển khai đã tổ chức được 02 cuộc tập trung, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh 2 giờ. Cụ thể:
          - Tại cơ quan UBND huyện đã tập trung quán triệt thực hiện ngày pháp luật, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức, viên chức, người lao động;
          - Tại Trường PTTH Lý Tự Trọng đã họp Hội đồng nhà trường trực tiếp giao đồng chí Phó Hiệu trưởng chỉ đạo công tác thực hiện "Ngày pháp luật" và trong đợt thí điểm này đã Tuyên truyền nội dung Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân từ năm 2010 - 2011 đến năm 2014-2015 vào sinh hoạt 15 phút đầu giờ; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường bằng nhiều hình thức như tập trung, phát tờ rơi...
          - UBND xã Phù Việt đã họp toàn thể cán bộ, công chức để giao nhiệm vụ triển khai ngày pháp luật trên địa bàn xã (giao Tư pháp phối hợp với Ban văn hóa tổ chức thực hiện) và trong 2 tháng qua đã tổ chức được một cuộc tuyên truyền tập trung, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh đến tận các xóm trong hai ngày, mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều, tổng thời lượng phát thanh là 80 phút.    
          II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
          1. Ưu điểm: Qua triển khai thí điểm, công tác TTPL đã thực sự có tác động đến nhận thức cũng như đời sống xã hội của cán bộ và nhân dân. Các văn bản mới ban hành được tuyên truyền kịp thời. Bắt đầu hình thành thói quen sinh hoạt pháp luật theo định kỳ; Thực hiện sống, làm việc, chấp hành pháp luật cho toàn dân, góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Việc lấy ngày 28 làm ngày pháp luật nhận được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.
          Ngày pháp luật được chủ động tổ chức trong toàn thể nhân dân sẽ dần trở thành nét mới trong sinh hoạt văn hóa của đời sống cộng đồng. Từ chỗ nâng cao nhận thức về pháp luật thì ý thức và hành xử theo pháp luật cũng ngày càng được nâng lên, góp phần ổn định TTATXH trên địa bàn.
          2. Nhược điểm: Thời gian tổ chức triển khai thí điểm ngắn, lại trùng vào dịp tết nên việc thực hiện có phần hạn chế. Kinh phí địa phương chưa được bổ sung kịp thời cho công tác này nên hoạt động gặp khó khăn.  Đây là một loại hình tuyên truyền mới nên dễ bị hòa lẫn trong các hoạt động tuyên truyền chung, dễ sa vào hình thức, vì vậy phương thức thực hiện phải luôn luôn đổi mới thì mới mang lại hiệu quả.
3. Kiến nghị, đề xuất:
          - Triển khai rộng rãi tất cả các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị trên địa bàn, gắn sinh hoạt “Ngày pháp luật” với lĩnh vực chuyên môn và đặc thù của các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch bổ sung kinh phí kịp thời cho hoạt động “Ngày pháp luật”; tăng cường sinh hoạt lồng ghép, sinh hoạt đầu giờ.
          - Đây là một loại hình tuyên truyền mới nên cần kịp thời xây dựng cơ chế phổ biến các phương thức tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thực tế ở các địa phương, đơn vị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng đi vào nề nếp và có hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao./.

 Nơi nhận:
  -  Sở Tư pháp;
  -  TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện ;                     
  -  Chủ tịch, PCT UBND huyện;  
  -  Lưu: TP.
TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Nghĩa
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét